yz logo
0232 489 88 92

Akaryakıt İstasyon Yönetimi

RETAIL program� s�n�rs�z ve s�resiz hizmet veren akaryak�t istasyonlar� i�in �zenle tasarland�. Pompadan markete, sat�n almadan muhasebeye kadar istasyonlar�n t�m operasyonlar�n� y�netebilece�iniz RETAIL, ayn� zamanda vardiya hesaplar�, market otomasyonu, kredi kartl� ve veresiye sat��lar, ya� ve katk� maddelerinin de takibini ger�ekle�tiriyor.

RETAIL akaryak�t mod�l� sayesinde i� ak��lar�n�z�; Akaryak�t sat��lar�, Market sat��lar�, Bak�m ve servis, Sat�n alma, Finans ve muhasebe ba�l�klar� alt�nda kategorile�tirebileceksiniz. Bu �zellik ile istasyondaki t�m ticari sekt�rleri k�r zarar merkezleri olarak ayr�nt�l� bir �ekilde izleme ve de�erlendirme �ans�na sahip olacak, i�letmenizi kurumsal bir yap�ya oturtabileceksiniz.

�stelik RETAIL�in yetenekleri bu kadarla da s�n�rl� de�il.

Mikro; Turpak yada Saben programlar�ndan g�nl�k bilgilerinizi al�p, vardiya bilgilerinizi kolayca aktarman�z� sa�lar. Saya�lar�n�z�n takibi, Otobim, otobil, yak�t kart ve ta��t tan�ma sistemleri ile i�lenen evraklar�n faturala�t�rma a�amas�na kadar kolay ve sorunsuz bir �ekilde gelmesini sa�layabilirsiniz.

�stasyonunuzun marketinde bulunan POS cihazlar�, yazarkasalar, teraziler, fiyat g�r cihazlar� ile hi�bir ek i�lem yapmaya gerek kalmadan tam ve m�kemmel bir uyum i�erisinde �al��acaks�n�z. Farkl� lisanlarda �al��mas� ve d�vizli kullan�m�, Kullan�c�lar�n kendilerine �zel rapor �retmelerini sa�layan a��k yap�s�, �oklu istasyon y�netimi sa�layan ONLINE program� ile entegrasyonu ve kullan�m kolayl�klar� ile yeni ve g�venilir bir yard�mc�.

2022-05-11

MİKRO TALEP FORMU

Kullanmak istediğiniz mikro sürümü
Kullanmak istediğiniz mikro paketi
Firma adı;
Adınız / Soyadınız
Telefon numaranız
E-posta adresiniz
Güvenlik sorusu
5 + 4 =
facebook_logomikro yetkili satýcý logosu mikro yetkili satýcý logosu Mikro Muhasebe Programı İzmir Yetkili Satıcısı Yapay Zeka Ltd. Projesidir.