yz logo
0232 489 88 92

Yapay Zeka Hakkında

YAPAY ZEKA, Ã–ncelikle firmalara veya ki�ilere �zel yaz�l�m �reten bir kurulu�tur. Kendi konular�nda uzman bilgisayar programc�lar�, sat��, sat�� sonras� destek, teknik servis ve mikro destek elemanlar�ndan olu�ur. 

Firmam�z 10 y�ll�k bir deneyimden sonra 1993 y�l�nda kurulmu�tur. DOS, WINDOWS, NETWORK, INTRANET ve INTERNET ortmalar�nda geli�tirdi�imiz uygulamalar; veri taban� alan�ndaki g��l� yaz�l�mlardan Visual FoxPro, "object-oriented" ve "object-windows" yaz�l�m teknolojilerini sunan  Borland C++ ve MS Visual C++, Internet uygulamalar� i�in C#.NET, PHP, veri taban� i�in MS SQL ve MySQL, pocket PC uygulamalar� i�in embedded C tools ve b�t�n bunlar�n yan�nda �irketimize ismini veren mant�ksal programlama dili olan Prolog kullan�lmaktad�r. 

�irketimiz en d���k seviyedeki uygulamalardan en y�ksek d�zeydeki uygulamalara kadar her alanda �zel yaz�l�m geli�tirmektedir. Yap�lan �al��malar; grafik tabanl� �zel m�hendislik uygulamalar�ndan, tekstil, ta��mac�l�k, forwarding, factoring, ��r��r ve CNC tezgahlarina kadar bir �ok alan� kapsamaktad�r 

Kuruldu�umuz g�nden bug�ne Mikro Yaz�l�mlar�n�n sat�� ve destek hizmetlerini, ticari ��z�mler, i�letme ve muhasebe konular�nda tecr�beli �al��anlar�m�zla vermeye devam etmekteyiz. 

Web alan�nda, 2001 y�l� itibariyle, ï¿½zmir de bulunan Windows ve Linux server lar�m�zla domain ve hosting hizmeti vermekteyiz. �zg�n tasar�mlar ve deneyimli programc�lar�m�z�n haz�rlad��� i�erik y�netim sistemleri farkl� sektr�rlerde referanslar edinmemizi sa�lam��t�r. 

Ayr�ca YAPAY ZEKA, gerek bilgisayar firmalar� ve gerekse PC tabanl� t�m 

i�letmelerin donan�m - yaz�l�m teknik ve sistem �retimi dan��manl���n� da �stlenmi�tir. 

T�m vermi� oldu�umuz hizmetler ile ilgili bu referanslar� ve verdi�imiz hizmetleri iste�iniz do�rultusunda sizlerle payla�maktan mutluluk duyaca��z. Sonu� itibariyle YAPAY ZEKA ��z�m �retir. ��z�m i�in telefonlar�n�z� bekliyoruz. 

bak�rk�y escort - bah�e�ehir escort - spermiogram testi
2022-05-11

MİKRO TALEP FORMU

Kullanmak istediğiniz mikro sürümü
Kullanmak istediğiniz mikro paketi
Firma adı;
Adınız / Soyadınız
Telefon numaranız
E-posta adresiniz
Güvenlik sorusu
2 + 5 =
facebook_logomikro yetkili satýcý logosu mikro yetkili satýcý logosu Mikro Muhasebe Programı İzmir Yetkili Satıcısı Yapay Zeka Ltd. Projesidir.